CITES MÈDIQUES DE LA MÚTUA: PREGUNTES, RESPOSTES I RECOMANACIONS.

Quan estàs de baixa mèdica per contingència comuna (tota la que no és un accident laboral), rebràs una cita de la Mútua Fraternitat Muprespa, per acudir a un reconeixement mèdic, amb la finalitat de comprovar si és veritat que estàs malalt, ja que tant la Mútua com Correus recelen del diagnòstic del teu metge de la Seguretat Social.

PREGUNTES I RESPOSTES

Ens pot citar la Mútua a un reconeixement mèdic, i des de quin dia?
● Sí que ens pot citar i ho pot fer a partir del primer dia de baixa.
Com ens ha de citar la Mútua i amb quina antelació?
● La citació l’han de fer amb una antelació mínima de 4 dies hàbils (no compten dissabtes, diumenges i festius), i per mitjans que deixin constància de la seva rebuda com el burofax, la carta certificada o similar.
He d’acceptar cites per telèfon?
● No has d’admetre cites per telèfon. Acudir a una cita concertada d’aquesta manera es pot entendre com un consentiment “tàcit” a aquesta via de contacte i comunicació.
● Per evitar malentesos o errors d’interpretació, et recomanem demanar la informació per escrit i amb justificant de recepció.
Què passa si no vaig a la cita?
● La llei permet a les Mútues que si no acudeixes a la cita quan et convoquen, pot deixar de pagar la prestació.
● Si no justifiques la falta d’assistència dins d’aquests 4 dies hàbils, se suspendrà cautelarment la prestació des de l’endemà de la data fixada del reconeixement.
Disposarem de 10 dies hàbils per justificar-la.
● Si justifiques la incompareixença, es deixarà sense efecte la suspensió i es procedirà a rehabilitar el pagament de la prestació, amb efectes des de la data en què va quedar suspesa.
● S’entendrà que la incompareixença està justificada:
⮚ Quan el treballador/a aporti un informe del metge/essa, que desaconselli acudir a la cita pel seu estat de salut.
⮚ Quan la cita s’hagi realitzat amb un termini inferior a 4 dies hàbils .
⮚ Quan el/la beneficiària acrediti la impossibilitat de la seva assistència per una altra causa justificada, com per exemple, un ingrés hospitalari, una altra cita mèdica, etc
● Si un cop transcorreguts 10 dies hàbils, no has justificat la falta d’assistència o el motiu de la incompareixença no es considera justificat, s’extingirà la prestació i l’inspector mèdic podrà expedir l’alta mèdica per incompareixença.

● Important: Encara que s’hagi extingit la teva prestació per incapacitat temporal, continues de baixa fins que rebis el comunicat d’alta mèdica.
Quins són els límits i les condicions d’aquestes revisions mèdiques?
● Els reconeixements mèdics han de basar-se en les dades que fonamentin el comunicat mèdic de baixa i el comunicat de confirmació de la baixa, així com en les derivades específicament dels últims reconeixements.
He de portar els informes mèdics que tingui?
● Encara que te’ls demanin, no tens obligació de portar els informes, ja que la Mútua té mitjans per demanar-los directament a la Seguretat Social, i només aquells que es refereixen a la patologia per la qual estàs de baixa Em pot proposar la Mútua un tractament o fer-me proves?
● Poden proposar-te fer totes les proves que creguin necessàries pel tractament de lateva patologia, que serveixin per trobar una cura, sempre que hi estiguis d’acord.
Abans d’acceptar-ho, has de consultar amb el teu/va metge/essa, ja que és el/la responsable tant del teu tractament com de la de la teva baixa, i és el seu criteri elque prevaleix.
Què faig si em proposen avançar una intervenció quirúrgica?
● La Mútua no pot fer res sense la teva autorització, fins i tot una intervenció quirúrgica.
● A més de la teva autorització, la Mútua en necessitarà la del teu/va metge/essa. Et pots fer marxa enrere un dia abans de l’operació.
Tinc dret a una còpia dels informes mèdics fets per la Mútua?
● Sí, tinc dret a tenir còpia de tots els informes mèdics i proves que em faci la Mútua o qualsevol altre centre mèdic.
● En cas que no et lliurin còpia en finalitzar la cita, l’has de demanar per escrit en el mateix moment.
Qui paga les despeses de transport per anar la cita?
● Si la mútua et cita, té l’obligació de compensar les despeses de desplaçament.
● Llevat d’indicació en contra, expressa i per escrit, sempre s’entendrà com a mitjà de transport autoritzat el transport públic col·lectiu (exclòs el taxi). Cal aportar els bitllets del viatge com a justificant.
● L’autorització de l’ús de taxi sempre ha de ser prèvia al desplaçament.

● En desplaçaments fora de la teva població de residència, podràs optar pel teuvehicle particular (no cal autorització de la Mútua). El pagament és de 0,19 €/km.
Em pot donar l’alta la Mútua, estant de baixa per malaltia comuna?
● La Mútua NO pot donar-te l’alta mèdica de la Seguretat Social. Això només ho pot fer el teu/va metge/essa o l’ICAM.
● El que sí que pot fer la Mútua és adreçar un document argumentant la proposta d’alta al teu metge/essa de capçalera i a l’ICAM.
● Un cop has rebut tant l’alta del metge/essa de capçalera com de l’ICAM, t’has d’incoporar l’endemà al teu lloc de treball.


RECOMANACIONS


● Si tens algun problema per acudir a la cita, el més adient és posar-te en contacte amb la Mútua i sol·licitar una altra data.
● En cas d’oblit de la cita, també t’has de posar en contacte amb la Mútua i demanar-ne una altra de nova, fent veure la nostra voluntat d’acudir-hi.
● Sempre cal que demanis justificant de l’assistència a la cita.
● Si pel fet d’estar absent del domicili, no se t’ha pogut lliurar la notificació (citació),no estaria justificada l’absència a la cita i podem perdre la prestació.
● No estàs obligat/da a agafar la trucada de la Mútua. En cas que per error, atenguis la trucada, cal tenir en compte el següent:
➢No t’identifiquis, ja que estan gravant la trucada.
➢Davant la pregunta “Vostè és el senyor/la senyora…”, inexcusablement cal que contestis sempre “Qui truca i per a què?”.No has de contestar mai “sí” o “no”.
➢ Els hi has d’indicar que es comuniquin amb tu per mitjà escrit (notificació, burofax…), i donar per finalitzada la trucada.
➢Mai informis per telèfon del teu estat de salut.

Per evitar que la Mútua et truqui per telèfon o et comuniqui una cita per SMS o e-mail, has de presentar un escrit, sol·licitant la baixa de les teves dades de contacte, telèfon i correu electrònic, a excepció de la teva adreça postal. Presenta aquest escrit al registre de la Mútua per duplicat.


A CGT disposes d’un model d´escrit a la teva disposició.